Općenito

Udruga studenata knjižničarstva „Ex libris“ osnovana je 2007. godine, s ciljem okupljanja studenata knjižničarstva, suradnje s Odjelom za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru, organiziranja skupova, seminara, stručnih izleta i putovanja za članove Udruge te povezivanja i suradnje s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Sveučilištu te šire u Hrvatskoj i u svijetu.

2017.godine, uvidom u Registar udruga RH utvrđeno je da je Udruga, prema Zakonu o udrugama, postala formalno neaktivnom. Novoizabrano predsjedništvo Udruge (u sastavu Lucija Žilić, predsjednica; Jelena Šatalić Krstić, potpredsjednica; Domagoj Zafranović, tajnik) dana 26. ožujka 2015. godine održalo je sastanak sa zainteresiranim studentima Odjela kako bi se svi upoznali s novonastalom situacijom. Studenti su na sastanku izrazili želju za ponovnim osnivanjem udruge, pod novim imenom.

Ipak, daljnjim konzultacijama utvrđeno je kako bi osnivanje nove udruge bilo prezahtjevno, posebice zbog usklađivanja sa zahtjevima novog Zakona o udrugama. Predsjedništvo Udruge ponovno se sastalo 16. travnja 2015. godine, kada je donesena konačna odluka o preimenovanju i promjeni statusa dosadašnje udruge. Zaključeno je da je preimenovanje najbolje moguće rješenje budući da se time izbjegava nepotrebna administracija, a ne remeti se rad dosadašnje udruge.

S obzirom na to da je Udruga studenata knjižničarstva „Ex libris“ osnovana 2007. godine kada je i sam Odjel nosio naziv Odjel za knjižničarstvo, sukladno promjeni imena Odjela za knjižničarstvo u Odjel za informacijske znanosti, kao i naziva studijskog programa, odlučeno je da se dotadašnja udruga preimenuje u Klub studenata informacijskih znanosti „Ex libris“.

Klub studenata informacijskih znanosti „Ex libris“ dana 29.travnja 2015. upisan je u Registar udruga Sveučilišta u Zadru.